Η εταιρεία NORMA TELECOM Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εμπορία συστημάτων τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, ήχου και πολυμεσικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω συστημάτων. Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και κάθε εργαζομένου είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών, αλλά και τη σχετική νομοθεσία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ( ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015) και δεσμεύεται να παρέχει τους πόρους για την καλή λειτουργία του και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια ανάγκη ανταγωνισμού αλλά και μια απόφαση που εκφράζει την ευαισθητοποίηση της Διοίκησης. Έτσι καθορίζονται οι στόχοι της ποιότητας, οι οποίοι επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει :

  • Καθιέρωση στόχων και παρακολούθηση αυτών.
  • Τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των τμημάτων.
  • Τη στελέχωση των τμημάτων.
  • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Την καλή σχέση με τους προμηθευτές – συνεργάτες.
  • Το σεβασμό των επιθυμιών των πελατών.

Με αυτές τις βασικές αρχές η Διοίκηση τεκμηριώνει την πολιτική της όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της και δεσμεύεται να την ακολουθήσει σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της, παρακολουθώντας παράλληλα την εφαρμογή της.